Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest instrumentem zabezpieczającym, podnoszącym bezpieczeństwo transakcji i ograniczającym ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Gwarancje bankowe zabezpieczają spłatę Państwa zobowiązań.

Najważniejsze funkcje i cechy:
  • pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych, w obrocie krajowym i zagranicznym
  • zobowiązanie gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem Gwarancji Bankowej
  • Gwarancja Bankowa podnosi wiarygodność zleceniodawcy w ocenie jego partnera handlowego, dzięki renomie Banku udzielającego Gwarancji Bankowej
  • zleceniodawca może uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpieczający
  • beneficjent uzyskuje sprawny instrument egzekwowania swoich należności.