Biznes Plan

Biznes plan jest zestawem dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Biznes plan stanowi główne narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie wykonalności i rentowności przedsięwzięć gospodarczych. Modele biznes planów różnią się w zależności od przeznaczenia oraz podmiotu, dla którego biznes plan jest przygotowywany.


W ramach sporządzania biznes planu prowadzimy następujące działania:
  • określenie wspólnie z Klientem celu i zakresu biznes planu
  • dokonanie prezentacji planowanego przedsięwzięcia gospodarczego
  • opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia
  • sporządzenie analizy finansowej obejmującej rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów finansowych
  • sporządzenie analizy rynku
  • sporządzenie analizy wrażliwości
  • określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia (analiza SWOT).
Nasi doradcy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne. Przedstawią Państwu, jakie elementy w biznes planie są bardzo ważne w procedurze oceny inwestycji i jakie są wymagania poszczególnych banków. Przede wszystkim jednak nasi pracownicy wyjaśnią, czym jest biznes plan i jaki jest jego cel. Krok po kroku przedstawią co prawidłowo przygotowany biznes plan powinien zawierać i na co należy zwrócić uwagę. Zrozumienie tego zagadnienia jest bardzo pomocne w określeniu własnych zamierzeń i intencji.